Политика за поверителност

Ние от „РАПИД” ЕООД (RAPID) - собственик на Хотел „АРТЕ“, зачитаме неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантираме в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при придоставяне от наша страна на хотелиерски улуги и/или извършване на онлайн резервация на нашия уебсайт: www.artehotelbg.com

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.artehotelbg.com. и на рецепцията на Хотел „АРТЕ“. Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което използва нашите хотелиерски улуги и/или извършва резервация на www.artehotelbg.com. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

РАПИД“ ЕООД (RAPID) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 831805625, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. RAPID е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1000, ул. “Георги Сава Раковски" No 128, ет. 8 и телефон +3592/963 13 00; или на email: office@rapid.bg

 

Какви данни събираме при предоставяне на хотелиерските ни услуги и при извършване на онлайн резервация?

В тази политика лични данни означава информация за Вас, която може да Ви идентифицира лично като например Вашите имена, личен идентификационен номер и документ за самоличност, домашен адрес, e-mail адрес, картови и автентикационни данни или телефонен номер, и която не е обществено достъпна. Тя също така включва информация за предпочитанията на клиентите, когато такава информация се предоставя или записва от нас в процеса на предоставяне на услуги на физически лица.

По принцип можете да посещавате нашия уебсайт, без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират при предоставяне на хотелиерските ни услуги и при извършване на онлайн резервация последством www.artehotelbg.com или друга платформа за извършване на резервации, само ако ги предоставяте доброволно,  когато правите резервацията.


Типове информация, която можем да събираме

 • Информация за контакт: име, имейл адрес, телефонен номер или пощенски адрес,

 • Информация за престоя на госта и лоялност: дати на пристигане и заминаване, закупени услуги, специални желания и предпочитания,

 • Информация за бизнес или фирма: контакт или друга свързана информация за Вашия бизнес, в случай че се организира мероприятие или в случай че Ваши служители или посредници използват своя фирмен профил, за да работят с нас.

 • Информация, която предоставяте: запитвания, отзиви за хотелските услуги и др.

 • Информация за плащане: номер на кредитна карта, в случай че резервирате онлайн.


За какви цели събираме Вашите данни?

В контекста на дейността ни нормално е необходимо събирането и обработването на информация относно нашите клиенти. Информацията се събира непосредствено и по-специално засяга вашето име и други идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес, телефон, картови данни и автентикационни данни) и др.

Ние ще използваме Вашата информация и лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

- когато ни е необходимо да се свържем с вас за да ви изпратим поискана от вас оферта;

- когато трябва да изпълним резервацията, който сте направили;

- когато е нужно за защита на Ваши законни интереси;

- когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.;


Начини за събиране на информация

Информация, която предоставяте: в случай че резервирате онлайн или се свържете с нас.

Автоматично на анонимна база чрез бисквитки cookies“;

От трети страни: от хора, упълномощени да действат от Ваше име – ако правят резервация за Вас.


Използване на бисквитки (cookies)

Сайтът може да използва технология наречена „бисквитки“ (“cookies”). Това са малки части данни, които се разполагат на вашия харддиск, когато влизате в уебсайт или определена част от уебсайт. Бисквитките помагат на сайта да разбере кои части от неговите страници са най-популярни, къде отиват посетителите на сайта и колко време остават там. Бисквитките не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка.

Сайтът използва бисквитките, за да проучва трафика на своите страници, с цел да подобри представянето на сайта, да го съобрази с опита на потребителите, както и по-добре да отговори на интересите и предпочитанията на потребителите.

Ако не желаете да приемате бисквитки, те могат да бъдат деактивирани чрез специални инструкции на вашия браузер. Моля направете справка с ръководството за работа и инструкции на вашия браузер.


Съгласие и използване на данни за посочените цели

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси, картови данни и автентикационни данни), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

 

С какви права се ползвате при обработването на Вашите данните?

Възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

право на достъп и информация относно обработването на вашите данни;

право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;

право да оттеглите съгласието си за обработка на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на вашето изричното съгласие;

право на преносимост на данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие, като в зависимост от Вашите инструкции ще Ви предоставим копие от същите или автоматично ще ги прехвърлим към друга организация;

право на коригиране в случай, че данните, които съхраняваме за вас не са точни;

право да поискате „да бъдете забравен“, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или обработването поначало е незаконно.

право да подадете жалба до надзорен орган.


По какъв начин споделяме вашите данни с трети лица?

С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността в Хотела и получаване на актуална информация може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

 • компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;

 • МВР – ежедневно, посредством изпращане на имейл с регистър на гостите в хотела;

 • наши партньори (напр. туроператори, счетоводители, дружество за външен архив или юристи при съдебен спор);

 • при продажба, сливане или вливане данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени.

 • при всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

 • Споделяме Вашата информация с обработващи данни трети страни, които изпълняват избрани услуги от наше име (напр. Clock Software Ltd. Великобритания).


Видеонаблюдение

За да гарантираме сигурността на гостите и служителите си, както и за да защитим имуществото си осъществяваме видеонаблюдение на територията на Хотела, чрез което се събират следните категории лични данни: видеообраз, поведенчески данни. Основание за обработване на лични данни е нашия легитимен интерес да защитим гостите, служителите и имуществото си. Видеозаписите се съхраняват за срок от един месец, освен ако законът не изисква друго. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита, включително ограничаване на кръга от лицата, които имат достъп до записите до минимум.

В определени случаи е възможно направените видеозаписи, да бъдат разкрити на трети лица. Такова разкриване е възможно в следните хипотези: (1) с юрисконсулти/адвокати и други наши партньори във връзка със защитата на правните претенции на дружеството; (2) с компетентните държавни органи при разследване, проверка или друг надделяващ публичен интерес; и (3) при сливане или вливане, когато данните ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени. При всички случаи вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП.Сигурност
Ние предприемаме всички разумни предпазни мерки да защитим конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само нашия персонал  ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Ние нямаме за цел да събираме информация за деца до 18 годишна възраст, с която могат да бъдат идентифицирани без разрешението на техните родител или настойник, поради което Ви молим да не допускате изпращане/споделяне на лични данни на Вашите деца към нас без Ваше разрешение. Ние не носим отговорност за сайтове на трети страни, към които правим връзка, или за техните политики. Ако кликнете линк към сайт на трета страна, моля прочетете политиката за поверителност на другия сайт внимателно и изберете дали да продължите да го ползвате или не. Ние пазим Вашата информация, според законовите разпоредби, в срока необходим за извършване на дейностите, описани в тази Политика за поверителност.


Изменения

Ние си запазваме правото да променя своята политика за защита на личните данни, съобразно настъпили изменения в законодателството, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как обработваме и защитаваме Вашите лични данни Всички промени ще бъдат достъпни на уебсайта www.artehotelbg.com. и на рецепцията на Хотел „АРТЕ“ за информация на посетителите/клиентите ни относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.


По какъв начин може да се свържете с компетентия надзорен орган?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

по факс – 029153525;

на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;

чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.


Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. София 1000, ул. “Георги Сава Раковски" No 128, ет. 8 или телефон +3592/963 13 00; или на email: office@rapid.bg