Правила за ползване

Правила за ползване 

Този документ и условията за конфиденциалност определят ползването на този сайт. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта. RAPID си запазва правото да променя тези документи по всяко време и без предупреждение. Ползвайки нашия сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.


Конфиденциалност

Моля запознайте се с нашата политика за конфиденциалност  и получете повече информация относно използването на лична информация, която ни предоставяте.


Съдържание на сайта

Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.artehotelbg.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва, предоставяни от RAPID чрез Уебсайта услуги.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.


Връзки към този Уебсайт

Забранено е създаването на връзки към този Уебсайт без изричното съгласие на RAPID. Връзките към него не трябва да използват техники, които да представят съдържанието му като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изричното писмено съгласие на RAPID.


Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от RAPID. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство.


Използване на Уебсайта

Разрешено е да използвате Уебсайта, както следва:

* Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;

* не може да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на RAPID;

* забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона

* Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на Уебсайта във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промотиране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с RAPID без да сте получили нашето предварително писмено съгласие.

* RAPID Ви приканва да не изпращате нежелана лична информация или друга конфиденциална информация.

Всяка такава информация ще бъде смятана за неконфиденциална.


Отговорност

RAPID НЕ поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт. RAPID се стреми да поддържа актуална информацията на Уебсайта както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. Отговорността на RAPID относно нашите продукти и услуги се определя изцяло от споразуменията, с които те се предлагат.


Промяна на Условията

RAPID си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.


Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.